1. Projekt 'Vastseliina - Irboska Turismipiirkond'

 Projekti rahastatakse läbi Tacis CBC programmi
Projekti kogumaksumus: 220 000 EUR, millest 79% rahastab Euroopa Komisjon
Projekti algus: 07. november 2002a
Projekti kestvus: 18 kuud
Projekti läbiviija: Vastseliina Vallavalitsus
Projekti partner: Pihkva Oblast

Projekti vajalikkuse põhjendus

Eesti, samuti ka Pihkva oblast Venemaal, on täis väikeseid turismiobjekte, mis on tihti laiali hajutatud ja seepärast pole piisavaks atraktsiooniks lühiajalistele turistidele. Samuti on statistikast näha, et piirialadel on kõrgem töötuse aste väiksemate võimalustega arendada kohalikku turismi ettevõtlust.

Vastseliina ja Irboska piirkonnal on sarnased probleemid oma turismipotentsiaali kasutamises ja piirkonda turistide voolu suurendamises. Ühised jätkuvad tegevused ja ühine piirkonna reklaam aitab luua ühist turgu, kus turistide vool suureneb. Vastavalt koostööle projekti elluviimisel on mõlemal, Vastseliinal ja Irboskal, võimalus õppida teineteise kogemustest ja teadmistest erinevate tegevuste teostamisel. Ühise turismipiirkonna arendamine võimaldab mõlemal poolel osaleda ja saada kogemusi üksteise kultuurist ja traditsioonidest.

Mõlema regiooni probleemiks on, et on olemas suurepärane potentsiaal turismi tegevusteks soodsate tingimuste ja inimressursi näol, kuid need vajavad edasist arendamist, et turiste köita ja regioon vajab laiema ulatusega reklaami.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on Vastseliina ja Irboska piirkondade turismipotentsiaali kasutamine, kvaliteetse turismi toote arendamine lähtuvalt kohalikust pärandist, kultuuri ühendustest ja kohalike elanike kaasalöömisest. Rõhku pannakse ka koostöö suurendadamisele kahe regiooni vahel.

Projekti tegevused

Projekti käigus koostatakse Vastseliina linnuse piirkonna detailplaneering, märgistatakse ja ehitatakse välja matkarajad Vastseliinas ning Irboskas, arendatakse ülespanekut Irboska muuseumis. Renoveeritakse endine sepikoda Vana-Vastseliinas kuhu rajatakse muuseum. Toimub koolitus kohalikele giididele ning turunduskoolitus turismiettevõtjatele, õpilastele on kavas läbi viia suvepäevad linnuse piirkonnas. Piirkonna tutvustamiseks antakse välja bro˛üürid, plakatid ning audio-visuaalse materjalina CD. Ühist turismipiirkonda reklaamitakse ka messidel Peterburis, Helsingis ja Tallinnas.

Projekti otsesed kasusaajad

 • Turismiettevõtjad - turunduse ja turismialane koolitus
 • kohalikud giidid Vastseliinast ja Irboskast - giidinduse ja piirkonna ajaloo koolitus

kooliõpilased - suvepäevad linnuse piirkonnas

Projekti sihtgrupi ja tegevuste valiku põhjendus
Sihtgrupi ja tegevuste valik tuleb lähtuvalt projekti üldistest eesmärkidest. Vastseliinal ja Irboskal on eeldus edasise turismi arendamiseks soodsate võimaluste ja inimressursi näol. Kohalikud ettevõtjad, giidid, projekti töörühm ja kooliõpilased on peamised inimesed, kes on seotud kohaliku kultuuriturismi arenguga. Valides need sihtgrupid kindlustab projekt piirkonna edasise arengu ja loob eeldused suurema hulga turistide tulekuks piirkonda. Koolinoored saavad tugevama seotuse oma kodukohaga ning võimaluse aktiivselt osaleda piirkonna arendamises.

Turismimajandus on üks tähtsamaid sektoreid antud piirkondade arendamises. On tähtis luua üldised võimalused sektorile kui tervikule, millele toetudes ettevõtted saaksid luua oma arengustrateegiad. Turistide voolu suurendamine aitab firmadel suurendada oma tegevusi ja parandada teenuse kvaliteeti. Ettevõtted, kes pakuvad tooteid ja teenuseid turismivaldkonnas, on ka tööandjateks olles alternatiiviks põllumajandus sektorile.

2. Projekt 'Tööstusala arendamine Vastseliina vallas'

Projekti rahastatakse Phare 2001 ESC Programmist
Projekti kogumaksumus: 6,1 miljonit Eesti krooni, millest 3,9 miljonit krooni finantseerib Phare 2001 ESC; 0,7 miljonit krooni EV Majandusministeerium; 0,95 miljonit krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Põllumajanduspiirkondade Programm
Projekti algus: detsember 2001a
Projekti kestvus: 24 kuud
Projekti läbiviija: Vastseliina Vallavalitsus
Ehitushangete läbiviija: EAS Phare üksus

Projekti eesmärgiks on tingimuste loomine kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamiseks, olemasolevate ressursside (vaba tööjõud, tööstusala vaba maa ning soodne asukoht) maksimaalse ärakasutamise tagamine ja elanike vajaduste kasvu rahuldamiseks lisaväärtuste tekitamine.

Projekti tegevused

 • kanalisatsioonisüsteemi ehitamine tööstusalale ning selle ühendamine olemasoleva süsteemiga
 • aleviku keskusest tööstustranspordi suunamiseks ümbersõidule maantee ning selle juurde kuuluva silla ehitus Piusa jõele
 • tööstusala objektide varustamiseks elektrienergiaga kompleksalajaama HEKA 250kVA rajamine
 • toote edendamine, milleks on primaarse toote - tööstusala- tutvustamine ettevõtjatele ning selle promotsioon

Projekti oodatavad tulemused

 • ohutu liikluskorraldusega alevik
 • tööstuspiirkonna reovete kanaliseerimisel väheneb Piusa jõe reostatus
 • tööstusala ettevõtetel paranenud tootmistingimused
 • ettevõtluse arengu kaudne kasu - väheneb tööpuudus ning suureneb kohalik tulubaas
 • piirkonna pikaajaline majanduskasv ja sotsiaalne stabiilsus