Eesti-Läti koostööprojekt “COOP-Local”

 
 
Lõppenud projektid (alates 2002):
 
 • Vastseliina lasteaia keldrikorruse osaline rekonstrueerimine (EU45159)
Kestvus: 15.07.2013 – 30.09.2013
Rahastamine: EAS - regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Projekti maksumus: 121 844,87 eurot, sh toetus 31 956,00 eurot
Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Vastseliina lasteaia keldrikorrusel asuvad võimla ning köögi- ja söögiruumid (kokku 242 m2). On moodustatud keldrikorrusest eraldi tuletõkke sektsioon; rekonstrueeritud pinnad ja tehnosüsteemid vastavad hoone kasutusotstarbest tulenevatele nõuetele, st on täidetud Päästeameti ja Terviseameti ettekirjutused. Rekonstrueeritud ruumides on oluliselt parem sisekliima nii lastele kui lasteaia töötajatele.
 
Regionaalarengu toetuseks
 
 • Vastseliina rahvamaja tulesektsioonide välja ehitamine (EU39325)
Kestvus: 27.05.2011 – 29.09.2011
Rahastamine: EAS - regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
Rahastamise summa: 11 667,00 eurot
Vastseliina rahvamaja trepikodade uksed ei võimaldanud  tuleohutusnõuetele vastavate tuletõkkesektsioonide moodustamist. Projekti raames ehitati tulekindlate uste paigaldamisega välja tuletõkkesektsioonid. Kriisiolukorras on tagatud  rahvamaja teenuste tarbijatele ohutu evakuatsioon ning võimaliku tuleõnnetuse korral takistatud tule ja suitsu levik.
 
Regionaalarengu toetuseks
 
 • Ohtlike jäätmete kogumisringid Vastseliina vallas 2009.a ja 2010.a
Kestvus: 2009-2010.a
Rahastamine: KIK
Rahastamise summa: Kogumaksumus 127 884, 60 krooni, sellest KIK´i sihtfinantseering summas 106 720 krooni.
Tegevused: Projekt oli suunatud Vastseliina valla hajaasustuse piirkondadele. 2009.aasta augustis toiminud kogumisringil koguti ja viidi käitlemisse 4464 kg ohtlikke jäätmeid. 2010.aasta kogumisringidel (juunis ja septembris) koguti lisaks tavapärastele ohtlikele jäätmetele elanikkonnalt ka vanaeterniiti.
Projekti kogutulemusena on aastatel 2009 ja 2010 Vastseliina vallast keskkonnaohutult kogutud 8,6 tonni ohtlikke jäätmeid ja 13,2 tonni vanaeterniiti.
Ohtlike jäätmetena on elanikud üleandnud akusid, patareisid, värvi jms jäätmeid, vanaõli, päevavalgustuslampe, ravimeid, olme- ja põllumajanduskemikaalide ning pestisiidide jääke. Samuti on kogumisringile toodud külmikuid ja vanu elektroonikaseadmeid.
 
KIK logo RGB

 

 • Vastseliina sotsiaalmaja remonttööd II etapp (EU29530)
Kestvus: 01.02.2009 - 01.10.2009
Rahastamine: EAS
Rahastamise summa: 500 000.- EEK
Tegevused: Elektrisüsteemi vahetus, avatäidete vahetus, kanalisatsiooni ja vee paigaldus, enamuse elamispindade  ja koridoride renoveerimine, tulekindlate uste  ja tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine.
 

Regionaalarengu toetuseks

 

 • Haanja Looduspargis asuva Luhte järve taastamine (ERDF projekti nr 4.0204.08-02300)
Kestvus: august 2008 - detsember 2008
Rahastatud: ERDF, maaomanik Priit Prints 
Tegevused: keskkonnamõju hindamine, projekteerimine, paisu taastamine koos regulaatori paigaldamisega, ülevoolule tiigi rajamine, juurdepääsutee taastamine.
 

RAK

 

 • SESAC (sustainable energy systems in advanced cities)
Vastseliina vald osaleb vaatlejana
kestvus: mai 2005- aprill 2010
rahastamine: EL VI raamprogrammi Concerto alamprogramm
Partnerid: Växjö ( Rootsi), Delft ( Holland), Grenoble ( Prantsusmaa)
vaatlejad- Vastseliina vald, Miskolc ( Ungary ), Kaunas ( Leedu )
Tegevused: Töötatakse välja jätkusuutliku ja säästava energia protsesside kasutuselevõtu, vaatlemise ja juhtimise meetodid ning vahendid.
 
 • Vastseliina komposteerimisväljaku rajamine
kestvus 2006- 2008rahastatud: KIK, ERDF
Tegevused: komposteerimisväljaku rajamine ( planeering, projekteerimine ja ehitus) Vastseliina alevi piirile
 

RAK

 

 • 'Three Fortresses' ('kolm linnust'); ( III-048)
kestvus: märts 2006 - okt 2007
rahastatud:  INTERREG 3A
partnerid: Aluksne linn (Läti) ja Pihkva turismiarenduskeskus (Venemaa)
Tegevused: kolme linnuse, Vastseliina, Aluksne, Irboska arendamine, ühise turismiteekonna ettevalmistus ja tutvustavad materjalide valmistamine, Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine ja vaateplatvormi ehitus, Vastseliina linnusekompleksi Piiri kõrtsi tehniline projekteerimine, linnusekompleksi turismikontseptsiooni väljatöötamine

Aluksnes linnusevaremete juurde viiva silla renoveerimine, Aluksne linnuse maketi ehitamine,kolme linnust tutvustavate stendide loomine.

 

 INTERREG

 

 • Vana- Vastseliina veetrassi ja pumpla rekonstrueerimine
kestvus: märts 2006- aprill 2007
rahastatud: KIK
Tegevused: Vana- Vastseliina olemasoleva veetrassi rekonstrueerimine, pumpla veepuhastusseadmete uuendamine, uue trassi projekteerimine piirkonda kus ühisveevärk hetkel puudub.
 

KIK logo RGB

 

 • Vastseliina jäätmejaam
kestvus: märts 2005- märts 2007
rahastatud: KIK
Tegevused: Vastseliina alevisse piirkondliku jäätmejaama rajamine ( projekteerimine ja ehitus) valikkogutud sorteeritud jäätmete vastuvõtuks ( sh ohtlikud jäätmed)
 

KIK logo RGB

 

 • Vastseliina kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine  ( PHARE 2002)

 

 • Vastseliina Hooldekodu küttesüsteem

 

 • Eesti kagu ja Läti kirdenurk - kaks nurka üks piirkond ( 2=1) (PHARE 2003)

 

 • Järvesuu raba laudtee (KIK)

 

 • Vastseliina- Irboska turimipiirkond (vt ka tutvustust)

 

 • Vastseliina tööstusala arendamine (vt ka tutvustust)