SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED:
 
Sissetulekust mittesõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus, v.a jõulutoetus
 
toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kui lapsevanema ning tema sündinud lapse rahvastikujärgne elukoht on Vastseliina vald. Toetus kantakse ühe lapsevanema arveldusarvele, pool toetust sünni registreerimisel ja pool toetust lapse üheaastaseks saamisel
 
on ette nähtud rahvastikuregistri andmetel Vastseliina vallas elanud isiku surma korral matuste korraldamise kulude osaliseks katteks, makstakse surma registreerinud isikule (matuse korraldajale)
 
toetust on võimalus saada üksi elavatel üle 70. a isikutel, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ning kelle tegelik elukoht on Vastseliina vald.
Arvestatakse esitatud avalduse alusel ja makstakse taotleja arveldusarvele.
 
toetust on õigus saada lapsevanemal või eestkostjal, kes elab koos lapsega rahvastikuregistri andmetel Vastseliina vallas ja kelle laps asub õppima 1. klassi
 
toetust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Vastseliina vallas elaval põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetajal ning kutseõppeasutuse lõpetajal, kes omandas koos kutsega põhi- või keskhariduse
 
  • Jõulutoetus
Jõulupakid on ette nähtud rahvastikuregistri andmetel Vastseliina vallas elavale lastele, kes ei käi veel koolis ja üksikutele üle 70. a isikutel, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
 

 
SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED:
 
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele.
 
Toimetulekutoetust makstakse isikutele, kelle tulud peale alaliste eluasemekulude katmist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri.
 
määratakse taotlejale kirjaliku vormikohase avalduse alusel ja kuludokumendi esitamisel tervisega seotud hädavajalike kulutuste või muude põhjendatud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks
 
  • Erakorraline toetus (kuni 20 € taotleja või pere kohta)
määratakse erandolukorras (ohus on elu või tervis) olevale isikule/perele tekkinud kohese vajaduse korral. Toetuse võib välja maksta esemelisena (toiduained)
 
määratakse koolis või lasteaias käiva lapse toidukulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks. Taotluse lapse toidukulude katmiseks saab esitada üldjuhul septembris ja jaanuaris.
 
  • Hoolekandeasutuses viibivate isikute toetus
Hoolekandeasutustes viibivate isikute igakuulised ülalpidamiskulud katab vallavalitsus nendel isikutel, kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või ta pole võimeline ise ülalpidamiskulusid katma. Kulude katmiseks koostatakse leping vallavalitsuse, hooldatava ja hooldusasutuse vahel, kus  näidatakse hooldatava omaosalus ja tema kasutada jääv summa ühes kalendrikuus.

 

Toetuste menetlemine:

Toetuse taotlemise aluseks on kodaniku rahvastikuregistrijärgne elukoht Vastseliina vallas, abivajaja kirjalik avaldus, milles märgitakse ära toetuse vajaduse põhjus, perekonna koosseis ja sissetulekud.

Lisaks avaldusele tuleb esitada kulutusi tõestavad dokumendid. Toetusi määratakse vastavalt kulutuste suurusele, iseloomule, vajadusele, volikogu poolt kinnitatud toetuste määramise korra tingimustele ja valla eelarvelistele vahenditele.

Avaldus vaadatakse läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjonis ning vallavalitsuse istungil.