Konkurss Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumile algas 15. novembril 2013. a. Avalduste ja dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev on 15. detsember 2013. a. Õppe- ja spordistipendiumi jagamine toimub Vastseliina Vallavolikogu 29.12.2010. a määrusega nr 1-1.1/35 kinnitatud „Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramise kord" alusel.

Õppestipendium

Vastseliina valla õppestipendium on asutatud eesmärgiga toetada ning tunnustada gümnaasiumi kooliastme õpet, kutse- ja ülikoolis omandatavat erialaõpet ning magistriõpet.

Vastseliina valla õppestipendiumi on võimalik taotleda igal, vähemalt 16-aastasel õppuril, kelle rahvastikuregistri andmetes on elukohaks nimetatud Vastseliina vald. Vastseliina valla õppestipendiumi on võimalik taotleda kooli kursuse-või lõputöö eest, või mõne uurimustöö eest, mis on seotud Vastseliina vallaga, samuti koostööprojekti alusel, mille eesmärk ja tulemus on suunatud Vastseliina valla arengu hüvanguks. NB! Õppestipendiumi ei anta välja ainult heade õpitulemuste eest või õpilase majanduslike raskuste tõttu. Õppestipendiumi saamise eelduseks on koostamisel olev või koostatud uurimis-, kursuse- või lõputöö, mille teema on seotud Vastseliina vallaga või õpilase erialast tulenev koostööprojekt Vastseliina vallaga, mille sisu pakub vallale välja õpilane ise.

Õppestipendiumile konkureerimisel on kandidaadil vajalik esitada:
1) avaldus koos CV-ga;
2) ülevaade erialasest tegevusest;
3) õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest;
4) õppeasutuse või juhendaja soovituskiri;
5) valmis kursuse-, lõpu- või uurimustöö või koostatava kursuse-, lõpu- või uurimustöö laiendatud kava või koostööprojekti kirjeldus.

Aastas jagatakse kuni kuus õppestipendiumit, mille suurused määrab konkurssi korraldav komisjon. Ühe õppestipendiumi miinimum suurus on 100 eurot ning maksimum suurus 350 eurot. Õppestipendiumifond on 1000 eurot.
Sobiva kandidaadi puudumisel võib õppestipendium jääda välja andmata.

 

Spordistipendium

Vastseliina valla spordistipendium on asutatud eesmärgiga toetada ning tunnustada valla noori sportlasi silmapaistvate tulemuste eest. Stipendium määratakse üks kord aastas tippspordi edendamiseks ja populariseerimiseks Vastseliina valla noorte seas.

Vastseliina valla spordistipendiumi on võimalik taotleda kuni 26. aasta (kaasa arvatud) vanusel noorel, kelle rahvastikuregistri andmetes on elukohaks nimetatud Vastseliina vald.

Ettepanekuid stipendiumi kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult Vastseliina Vallavalitsusele ning sellele peab olema lisatud:
1) seletus, miks taotletakse isiku stipendiumi kandidaadiks tunnistamist;
2) treeneri või spordiasutuse soovituskiri;
3) loetelu viimase aja sportlikest saavutustest.

Stipendiumifondi suuruseks on 1000 eurot. Volikogu võib jätta Vastseliina valla spordistipendiumi sobiva kandidaadi puudumisel välja andmata. Väljaandmata stipendium kantakse üle järgmise aasta stipendiumi fondi.

Õppe- ja spordistipendiumi saaja või saajad kuulutatakse välja ning stipendiumid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel veebruari kuus 2014.a.

 

Vastseliina Vallavalitsus