Orava Vastseliina KontuurKaart

21.detsembril 2016 otsustasid Vastseliina ja Orava volikogud kiita heaks ühinemisleping ning võtta vastu otsused taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist. Ühinenud valla nimeks saab Vastseliina vald. Valla haldusterritooriumi suurus on 396 km2 ja elanikke ligikaudu 2700.

Ühinemislepingu allakirjutamisele eelnesid ühinevate valdade volikogude istungid, kus kinnitati ühinemisleping koos lisadega. Seejärel koguneti ning allkirjastati ühinemisleping pidulikult volikogude esimeeste poolt.

211220161

 

211220162

 

Vastu võetud otsused edastatakse Võru ja Põlva maavanematele ning lõplikult kiidab ühinemise heaks Vabariigi Valitsus.

26. jaanuaril 2017 kiitis valitsus heaks Põlva ja Võru maakonnas Orava ja Vastseliina valla ühinemise tulemusena Vastseliina valla moodustamise. Haldusreformi praegune etapp näeb ette, et hiljemalt 15. veebruariks teeb valitsus nendele omavalitsustele, kes ei täida 5000 elaniku kriteeriumi, ettepaneku ühinemisteks. Seaduse järgi peab valitsus siiski ettepaneku tegema ka Vastseliina vallale. Seejärel saavad omavalitsused kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt kuni 15. maiks, esitada valitsuse ettepaneku kohta omapoolse arvamuse. Alles peale nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemiseks ning ühinemised algatati Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 1-1.2/57 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja kohalike omavalitsusüksuste ühinemismenetluse algatamine ning ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja omavalitsusüksuste ühinemise läbirääkimiste alustamiseks“ ja Orava Vallavolikogu 14.09.2016 otsusega nr 53 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine ning läbirääkimiste alustamisest keeldumine“.

Ühinemisläbirääkimised toimusid ajavahemikul 1. september – 30. oktoober 2016.

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu projekt koos lisadega suunati avalikustamisele Vastseliina Vallavolikogu 05.10.2016 otsuse nr 1-1.2/68 ja Orava Vallavolikogu 12.10.2016 otsuse nr 57 alusel. Ühinemislepingu projekt avalikustati ajavahemikul 17.10.2016 - 07.11.2016 Vastseliina vallamajas, Vastseliina valla raamatukogudes, Vastseliina valla ajalehes ja Vastseliina valla veebilehel www.vastseliina.ee, Orava vallamajas, Orava valla raamatukogudes, Orava valla ajalehes Valgus ja Orava valla veebilehel www.orava.ee. Samuti toimusid rahvakoosolekud 15.11.2016 Vastseliina Rahvamajas, Orava kultuurimajas ja Lepassaares. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele tuli esitada kirjalikult hiljemalt 07.11.2016. Nimetatud tähtajaks ühtegi ettepanekut ega vastuväidet ei esitatud.

Vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlused toimusid Orava vallas ja Vastseliina vallas 18. ja 20. novembril 2016. Rahvaküsitluses osales 207 Orava valla elanikku, mis moodustab 32,5% valla valimisõiguslikest elanikest ja 170 Vastseliina valla elanikku, mis moodustab 10,12% valla valimisõiguslikest elanikest. Ühinemist toetas kokku 311 elanikku (s.o 82,5% arvamuse avaldajatest), vastu oli 34 elanikku (s.o 16,2 % arvamuse avaldajatest). Rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 1680 Vastseliina valla elanikku ja 637 Orava valla elanikku.

Orava vald: poolt 163 (80,3%), vastu 40 (19,7%)
Vastseliina vald: poolt 148 (87,7%), vastu 21 (12,35%)

Küsitlustulemused kinnitati Orava Vallavolikogu 25.11.2016 otsusega nr 61 ja Vastseliina Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 1-1.2/77 ning avalikustati Vastseliina valla veebilehel ja Orava valla veebilehel.

 

Uudist täiendatud 27.01.2017