Vastseliina vallas toimus 18. ja 20. novembril rahvaküsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada elanike arvamus Vastseliina valla ja Orava valla üheks omavalitsusüksuseks ühinemise suhtes.

Küsitluses osalejate nimekirja oli kantud 1680 valimisõiguslikku kodanikku; küsitluses osales 170 kodanikku, so 10,12 % valimisõiguslikest kodanikest.

Jaatavalt vastas 148, s.o 87,65% küsitluses osalenutest, eitavalt vastas 21, s.o 12,35% küsitluses osalenutest. . Kehtetuid küsitluslehti 1.

Rahvaküsitluse tulemused kinnitas Vastseliina Vallavolikogu 30.11.2016 ostusega nr 1-1.2/77 "Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine"