Talutoodete ja mahetoidu populaarsus on viimase kümnendi jooksul kiiresti kasvanud. Toidu värskust, naturaalsust ja maitset hindavad kõrgelt tarbijad nii Eestis ja Lätis kui ka naaberriikides. Samas ei tunta kohalikke väiketootjaid alati tarbijate seas piisavalt ei oma piirkonnas ega ka ülepiiri naabrite juures. Alustavad väiketootjad näevad eelkõige oma peamise turupiirkonnana kohalikku piirkonda, kuid nad võiksid rohkem ära kasutada ka piiri taga asuvate regioonide turupotentsiaali. Noored alustavad väiketootjad oskavad tihti võõrkeelt ning on avatud uute turgude otsimisele - neil on head eeldused ülepiiriliste kontaktide ning koostööpartnerite leidmiseks.

Kui müüa talutooteid suurtele kombinaatidele või poekettidele, siis tootja saab sageli väga väikest tulu. Seetõttu tuleb julgustada ja toetada väiketootjaid kasutama muid müügikanaleid, kus on võimalik saavutada otsekontakte lõpptarbijaga nii oma piirkonnas kui piiri taga. Ülepiiriline koostöö Eesti ja Läti väiketootjate vahel on seni olnud tagasihoidlik. Ettevõtjatel napib ka teadmisi võimalikult kõrge lisandväärtusega toodete välja pakkumisel ning lühikeste tarneahelate loomisel. Seepärast on vaja korraldada vastavasisulisi koolitusi, õppereise ning muid ühisüritusi, kus on võimalik luua uusi kontakte naabruses asuvate ettevõtjatega ning omandada ühiselt uusi oskuseid ja teadmisi näiteks turunduse, pakendamise, kliendisuhete jne alal.

Meie piirkonnas on ka käsitööndus hästi arenenud ning meil on palju häid käsitöömeistreid, kes võiksid müüa oma tooteid ka laiemalt väljaspool oma kodupiirkonda. Uued noored meistrid saavad hästi hakkama ka võõrkeelte ning arvutikasutamisega. Neil on head eeldused tänapäevase infotehnoloogia kasutamiseks müügis ja turunduses, näiteks toodete pakkumine e-poodides ja oma veebilehe kaudu. Käsitöömeistrid mõlemast riigist saavad koos õppida, kuidas nutikalt panna enda kasuks tööle uuenduslike turundus- ja IKT-lahenduste võimalused. Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda ka suurematel käsitöölaatadel.

Projekt eesmärgiks on elavdada piiriülest koostööd ja ärisuhteid kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel Eesti-Läti piirialadel – Vastseliinas ja Oraval, Räpinas, Setomaal, Apes ja Smiltenes. Projekti tegevustega julgustatakse neis piirkondades tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida.

Tegevused

Projekti tegevuste elluviimiseks moodustatakse neli sektoriaalset ettevõtjate gruppi:

  • marja- ja puuviljakasvatajad ning -töötlejad;
  • piima- ja lihatootjad ning -töötlejad;
  • köögivilja- ja taimekasvatajad ning -töötlejad;
  • käsitöömeistrid

Igale grupile korraldatakse vastastikuseid õppereise (Eesti ettevõtjad Lätti ja vastupidi), mille ajal toimuvad ka kohtumised kohalike ettevõtjatega. Planeeritud on ühine osalemine kohalikel laatadel (Lindora, Vastseliina, Räpina, Ape ja Smiltene laadad). Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda suurematel üleriigilistel käsitöölaatadel. Igale ettevõtjate grupile korraldatakse umbes 4 kahepäevast koolitust, mida viivad läbi Lõuna-Eesti ja Vidzeme piirkonna parimad vastava valdkonna eksperdid. Kõige aktiivsemalt uusi turge otsivad ettevõtjad saavad osaleda ühistel õppe- ja kontaktreisidel Valgevenesse, Pihkva oblastisse ning Soome. Samuti on kavas panna kokku ühine turundusmaterjal, mis sisaldab iga osaleva ettevõtte kohta infolehte kahes keeles.

Projekti partnerid on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald.

Projekti tegevused viiakse ellu 2,5 aasta jooksul, aprill 2017 – august 2019.

Projekti tutvustuse infopäev 30.11.2017

Koolitused ja õppereisid:

Projekti “COOP Local” elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti kogueelarve on 338 756 eurot, millest ERDF toetus on 287 942,60 eurot.

Fullcolour noERDF COOP RGB WEB color