Teabenõude esitamise vorm
  ARVUTIS TÄITMISEKS VÄLJA PRINTIMISEKS
Avaliku teabe nõue doc  

Rahvastikuregistri toimingute vormid
     
Elukohateade   pdf
Ruumi omanikult nõusoleku küsimine elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse  
Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks  

Sotsiaaltoetuste vormid
     
Sünnitoetuse taotlus doc  pdf
Matusetoetuse taotlus doc pdf
Vajaduspõhise peretoetuse avaldus
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus
Küttetoetuse taotlus doc pdf
Sotsiaaltoetuse taotlus doc  pdf
Toidutoetuse taotlus doc pdf
Kooliminekutoetuse taotlus doc pdf
Koolilõpu toetuse taotlus  doc pdf
Avaldus hooldaja määramiseks
Hooldajatoetuse taotlus
Avaldus hoolduse lõpetamiseks
Puudega lapse hooldajale toetuse määramise taotlus
Koduteenuse taotlemise avaldus  
Sotsiaaleluruumi üürileandmise taotlus  
Taotlus hoolekandeasutusse suunamiseks   pdf

Tegevustoetuse taotluse ja aruandluse vormid
     
Vastseliina valla eelarvelistest vahenditest ühendustele toetuse taotlus
(esitamiseks haridus- ja kultuurikomisjonile)

Vastseliina valla eelarvelistest vahenditest ühendustele toetuse kasutamise aruanne
(esitamiseks haridus- ja kultuurikomisjonile)

Vastseliina valla eelarvest külaelu arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetamise avaldus
Vastseliina valla eelarvest külaelu arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuse aruanne
Vastseliina valla noorte omaalgatuse toetuse taotlus doc
Vastseliina valla noorte omaalgatuse toetuse kasutamise aruanne

Muud toetuste vormid
     
Huvitegevuse/-hariduse kompenseerimise avaldus
Vastseliina Gümnaasiumi õpilastele juhiloa saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise taotlus
Sõidukulude (bussipiletite) kompenseerimise taotlus

Avaliku ürituse vorm
     
Avaliku ürituse loa taotlus

Keskkonnakaitse vormid
     
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks arvamise taotlus
Raieloa taotlus pdf

Ehitus ja planeerimise vormid
     
Ehitusteatis
 
pdf
Ehitusloa taotlus
 
pdf
Ehitamise alustamise teatis
 
pdf
Kasutusteatis
 
pdf
Kasutusloa taotlus
 
pdf
Andmete esitamise teatis
 
pdf
Projekteerimistingimuste taotlus   pdf
Kaevetööde avaldus  

Majandustegevuse vormid
 
Loa taotluste ja majandustegevuste teadete esitamine toimub majandustegevuse registris