Teabnõude esitamine

 

Alates 01. jaanuarist 2001a kehtib avaliku teabe seadus, mis annab igaühele õiguse nõuda üldiseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikustamist, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõtetest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle.

Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, milles leiduva informatsiooni saamiseks esitatakse teabenõue.

Vastame Teie teabenõudele hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Kui teabenõudele vastamine nõuab lisainformatsiooni kogumist ja on aeganõudev, võib vastamise tähtaega pikendada 15 tööpäevani, millest teatame Teile viie tööpäeva jooksul.

Teie teabenõude täitmisest on meil õigus keelduda:

  • kui soovitud teabele kehtivad juurdepääsupiirangud
  • kui Vastseliina Vallavalitsus ei valda soovitud teavet
  • kui Teie poolt esitatud andmed on puudulikud
  • kui teabenõude täitmine on töömahukas ja nõuab põhjendamatult suuri kulutusi

Teabenõude esitamisel on abiks lisatud blankett või allaolev ankeet.