Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemine

VV voruvald 2017juuni

 

Vabariigi Valitsus otsustas 15. juuni 2017. a istungil jätkata haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 2 alusel haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise menetlusega Orava valla ja Vastseliina valla ühendamiseks Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga ning määrata moodustuva omavalitsusüksuse nimeks Võru vald.

Vabariigi Valituse otsus VV algatatud ühinemiste kinnitamisest

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse "Haldusreformi raames läbiviidavad Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muudatused“ juurde

Otsusest tulenevalt võttis Vabariigi Valitsus 22. juunil 2017. a vastu määruse nr 105 „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“.

Vabariigi Valitsuse määruse „Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu seletuskiri

 

Vastseliina vallavo­li­ko­gu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku lõpetada Va­ba­rii­gi Va­lit­su­se­ algatatud haldus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se me­net­lus

Vastseliina Vallavolikogu 10.05.2017 otsusega 1-1.2/27  andis volikogu ar­va­muse Vabariigi Valitsuse mää­ru­se "Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“eel­nõu koh­ta. Vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud mää­ru­se eel­nõu­ga, mille alusel moodustatakse Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla sundühendamise teel uus haldusüksus, sest haldusterritoriaalse korralduse muutmine ei täidaks haldusreformi eesmärki, milleks on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel. Samuti tegi vallavolikogu Vabariigi Valitsusele ettepaneku lõpetada määruse „Antsla valla, Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Urvaste valla, Vastseliina valla ja Võru valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu menetlus.

  VAettepanek kaardil 2017aprill

Vabariigi Valitsus esitas Vastseliina vallale sundliitmise ettepaneku ühendada Vastseliina vald, Orava vald, Sõmerpalu vald, Võru vald, Lasva vald, Antsla vald ja Urvaste vald ühiseks Võru vallaks.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutumisega viiakse läbi elanike arvamuse väljaselgitamine.

Vastata tuleb küsimusele: „Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Vastseliina valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Võru valla, Lasva valla, Antsla valla ja Urvaste valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks? ...

Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse küsitluse tulemused

 


 

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemine

  Orava Vastseliina KontuurKaart

21.detsembril 2016 otsustasid Vastseliina ja Orava volikogud kiita heaks ühinemisleping ning võtta vastu otsused taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist. Ühinenud valla nimeks saab Vastseliina vald. Valla haldusterritooriumi suurus on 396 km2 ja elanikke ligikaudu 2700.

Ühinemislepingu allakirjutamisele eelnesid ühinevate valdade volikogude istungid, kus kinnitati ühinemisleping koos lisadega. Seejärel koguneti ning allkirjastati ühinemisleping pidulikult volikogude esimeeste poolt.

211220161

 

211220162

 

Vastu võetud otsused edastatakse Võru ja Põlva maavanematele ning lõplikult kiidab ühinemise heaks Vabariigi Valitsus.

26. jaanuaril 2017 kiitis valitsus heaks Põlva ja Võru maakonnas Orava ja Vastseliina valla ühinemise tulemusena Vastseliina valla moodustamise. Haldusreformi praegune etapp näeb ette, et hiljemalt 15. veebruariks teeb valitsus nendele omavalitsustele, kes ei täida 5000 elaniku kriteeriumi, ettepaneku ühinemisteks. Seaduse järgi peab valitsus siiski ettepaneku tegema ka Vastseliina vallale. Seejärel saavad omavalitsused kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt kuni 15. maiks, esitada valitsuse ettepaneku kohta omapoolse arvamuse. Alles peale nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemiseks ning ühinemised algatati Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016 otsusega nr 1-1.2/57 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja kohalike omavalitsusüksuste ühinemismenetluse algatamine ning ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja omavalitsusüksuste ühinemise läbirääkimiste alustamiseks“ ja Orava Vallavolikogu 14.09.2016 otsusega nr 53 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine ning läbirääkimiste alustamisest keeldumine“.

Ühinemisläbirääkimised toimusid ajavahemikul 1. september – 30. oktoober 2016.

Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu projekt koos lisadega suunati avalikustamisele Vastseliina Vallavolikogu 05.10.2016 otsuse nr 1-1.2/68 ja Orava Vallavolikogu 12.10.2016 otsuse nr 57 alusel. Ühinemislepingu projekt avalikustati ajavahemikul 17.10.2016 - 07.11.2016 Vastseliina vallamajas, Vastseliina valla raamatukogudes, Vastseliina valla ajalehes ja Vastseliina valla veebilehel www.vastseliina.ee, Orava vallamajas, Orava valla raamatukogudes, Orava valla ajalehes Valgus ja Orava valla veebilehel www.orava.ee. Samuti toimusid rahvakoosolekud 15.11.2016 Vastseliina Rahvamajas, Orava kultuurimajas ja Lepassaares. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele tuli esitada kirjalikult hiljemalt 07.11.2016. Nimetatud tähtajaks ühtegi ettepanekut ega vastuväidet ei esitatud.

Vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlused toimusid Orava vallas ja Vastseliina vallas 18. ja 20. novembril 2016. Rahvaküsitluses osales 207 Orava valla elanikku, mis moodustab 32,5% valla valimisõiguslikest elanikest ja 170 Vastseliina valla elanikku, mis moodustab 10,12% valla valimisõiguslikest elanikest. Ühinemist toetas kokku 311 elanikku (s.o 82,5% arvamuse avaldajatest), vastu oli 34 elanikku (s.o 16,2 % arvamuse avaldajatest). Rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 1680 Vastseliina valla elanikku ja 637 Orava valla elanikku.

Orava vald: poolt 163 (80,3%), vastu 40 (19,7%)
Vastseliina vald: poolt 148 (87,7%), vastu 21 (12,35%)

Küsitlustulemused kinnitati Orava Vallavolikogu 25.11.2016 otsusega nr 61 ja Vastseliina Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 1-1.2/77 ning avalikustati Vastseliina valla veebilehel ja Orava valla veebilehel.

 

Uudist täiendatud 27.01.2017

 


 

Ühinemisettepanekud

  • Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016. a otsusega nr 1-1.2/57 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" otsustas algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Orava Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Orava Vallavolikogu 14.09.2016 otsusega 53 nõustus Vastseliina Vallavolikogu ettepanekuga alusatada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste tulemusena uus omavalitsuüksus

  • Vastseliina Vallavolikogu 29.06.2016. a otsusega nr 1-1.2/46 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“otsustas algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha ettepanek Misso Vallavolikogule, Meremäe Vallavolikogule ja Orava Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Orava Vallavolikogu võttis 09.08.2016.a vastu otsuse nr 45 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine“, mille kohaselt Orava Vallavolikogu keeldus Vastseliina Vallavolikogu 29.06.2016.a ettepanekust.

Misso Vallavolikogu 18.08.2016 otsusega 1-3/30 nõustus Vastseliina Vallavolikogu ettepanekuga alusatada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuse ühinemise tulemusena uus kohaliku omavalitsuse üksus

Meremäe Vallavolikogu 24.08.2016 otsusega nr 39 nõustus Vastseliina Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 1-1.2/58 otsustas lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Orava, Misso, Meremäe ja Vastseliina valdade ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks, põhjusel, et Orava Vallavolikogu keeldus ühinemisläbirääkimistest Misso, Meremäe ja Vastseliina valdadega ning Vastseliina vallavolikogu leiab, Vastseliina valla liitumisel ainult Misso ja Meremäe valdadega ei anna soovitud tulemust. Seega ei ole võimalik jätkata ühinemisläbirääkimist viisil, mis tagaks püstitatud eesmärgi.

  • Vastseliina Vallavolikogu 29.06.2016. a otsusega nr 1-1.2/45 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“ otsustas algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning teha ettepaneku Võru Vallavolikogule, Lasva Vallavolikogule ja Sõmerpalu Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Sõmerpalu Vallavolikogu 25.08.2016 otsusega nr 34 keeldus Vastseliina vallavolikogu ettepanekust alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Võru Vallavolikogu 14.09.2016 otsusega nr 179 otsustas mitte nõustuda Vastseliina Vallavolikogu ettepanekuga alusatada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse põhjal uus omavalitsuse üksus

Lasva Vallavolikogu 23.09.2016 otsusega nr 1-1.3/30 otsustas mitte nõustuda Vastseliina Vallavolikogu ettepanekuga alusatada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse põhjal uus omavalitsuse üksus

  • Meremäe Vallavolikogu tegi 22.06.2016.a otsusega nr 34 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine“, Vastseliina Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule ja Orava Vallavolikogule ettepaneku alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus

Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016.a otsusega nr 1-1.2/59 otsustas keelduda Meremäe Vallavolikogu 22.06.2016.a otsusega nr 23 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine“ tehtud ettepanekust.

  • Misso vallavolikogu tegi 19.05.2016 otsusega nr 1-3/22 ,,Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" Karula, Taheva, Mõniste, Varstu, Rõuge, Haanja, Vastseliina ja Orava vallavolikogudele ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada ettepaneku saanud omavalitsuste ühinemise tulemusena uus Lõuna-Võrumaa omavalitsus.

Vastseliina Vallavolikogu 29.06.2016. a otsusega nr 1-1.2/47 otsustas mitte nõustuda Misso vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal uus Lõuna-Võrumaa omavalitsus.

  • Võru linnavolikogu esitas 09.03.2016.a otsusega nr 15 ettepaneku Antsla vallavolikogule, Haanja vallavolikogule, Kanepi vallavolikogule, Laheda vallavolikogule, Lasva vallavolikogule, Meremäe vallavolikogule, Misso vallavolikogule, Mõniste vallavolikogule, Orava vallavolikogule, Rõuge vallavolikogule, Sõmerpalu vallavolikogule, Urvaste vallavolikogule, Varstu vallavolikogule, Vastseliina vallavolikogule, Veriora vallavolikogule ja Võru vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada 17 omavalitsuse üksuse põhjal üks omavalitsuse üksus

Vastseliina Vallavolikogu 30.03.2016. a otsusega nr 1-1.2/27 nõustus Võru linnavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle.

  • Värska Vallavolikogu esitas 28.01.2016.a otsusega nr 6 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“ Mikitamäe Vallavolikogule, Veriora Vallvolikogule, Orava Vallavolikogule, Lasva Vallavolikogule, Meremäe Vallavolikogule, Vastseliina Vallavolikogule ja Misso Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus

Vastseliina Vallavolikogu 26.02.2016. a otsusega nr 1-1.2/19 otsustas mitte nõustuda Värska Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal uus omavalitsuse üksus.

  • Meremäe vallavolikogu esitas 15.01.2016.a otsusega nr 1 ettepaneku Vastseliina vallavolikogule, Antsla vallavolikogule, Haanja vallavolikogule, Lasva vallavolikogule, Misso vallavolikogule, Mõniste vallavolikogule, Rõuge vallavolikogule, Sõmerpalu vallavolikogule, Urvaste vallavolikogule, Varstu vallavolikogule, Võru valla- ja linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus

Vastseliina Vallavolikogu 30.03.2016. a otsusega nr 1-1.2/26 otsustas mitte nõustuda Meremäe vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal uus omavalitsuse üksus.

  • Mõniste vallavolikogu esitas 15.01.2016.a otsusega nr 1 ettepaneku Vastseliina vallavolikogule, Antsla vallavolikogule, Haanja vallavolikogule, Lasva vallavolikogule, Misso vallavolikogule, Meremäe vallavolikogule, Rõuge vallavolikogule, Sõmerpalu vallavolikogule, Urvaste vallavolikogule, Varstu vallavolikogule, Võru valla- ja linnavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Vastseliina Vallavolikogu 30.03.2016. a otsusega nr 1-1.2/25 otsustas mitte nõustuda Mõniste vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal uus omavalitsuse üksus.